+31 (0)6 119 149 61

WW Ultravibes

Deze nieuwe technologie is door Water Waves ontwikkeld om ultrasone trillingen efficient te verspreiden in grote watervolumes. Dat is namelijk noodzakelijk om ultrasone trillingen betaalbaar en op grote schaal toe te kunnen passen voor desinfectie en zuivering van water. Tot op heden was dit nauwelijks mogelijk.

WW Ultravibes brengt ultrasone trillingen over op slimme orgelpijpstructuren die ze vervolgens verspreiden over het reaktorvolume. Door deze orgelpijpstructuren vervolgens ook nog continu op verschillende frequenties te laten trillen behandelen we het hele watervolume gelijkmatig.

WW Ultravibes is uitermate geschikt gebleken om toe te passen in combinatie met UVC desinfectie. Niet alleen verloopt de desinfectie beter, maar de kwartsbeschermbuizen worden ook nog schoon gehouden door de ultrasone trillingen. Dit laatste effect alleen al verhoogt de efficiency in veel toepassingen met tientallen procenten.

Door het hele watervolume bloot te stellen aan ultrasone trillingen treedt overal microcavitatie op (het water gaat op microschaal koken) met als gevolg dat de (cel)structuur van micro-organismen wordt vernietigd en aggregaten van deeltjes worden opgebroken. Het resultaat is desinfectie en het vrijmaken van schadelijke micro-organismen die "opgesloten" zaten in clusters van deeltjes, zodat ook deze gedood kunnen worden.

Het effect van WW Ultravibes op het schoonblijven van de kwartsbeschermbuizen is uitgebreid aangetoond in de Water Waves reaktoren voor AOP (advanced oxidation). Hierbij is water behandeld dat sterk verontreinigd is met humuszuren en dat oververzadigd is aan calciumcarbonaat door toevoeging van calcium- en carbonaationen aan de oplossing.

Na een reaktietijd van een week ontstaat zonder toepassing van ultrasound een dikke laag calciumcarbonaat scaling op de kwartsbeschermbuizen die de efficiency van de UV-C straling nagenoeg tot nul reduceert (middelste foto). Wanneer ultrasound wordt toegepast treedt in het geheel geen scaling op (rechter foto). Op de rechterfoto is op 2 kwartsbuizen lokaal klein beetje verkleuring te zien. Die wordt echter veroorzaakt door verontreinigingen in de vloeistof die nog aan de wand van de kwartsbuizen hangen en die met een vinger kunnen worden weggeveerd.

Water Waves heeft octrooi-aanvragen ingediend om de WW Ultravibes technologie voor UV-C desinfectie en andere toepassingen te beschermen.